Bispehagen samtalesenter logo

Utdanningsprogram 2024-2027

Eksistensiell dynamisk terapi – en innføring i VITA-modellen

Studiet gir også en fordypning i anvendt klinisk religionspsykologi innen rammen av eksistensielt orientert psykoterapi og et multikulturelt samfunn. 

Utdanningsprogrammet er en treårig videreutdanning for psykologer og leger.

Utdanningen vil gi en fordypning i VITA-modellens teorigrunnlag, strategier og prinsipper, med vekt på hvordan eksistensielle temaer, livssyn, tro og kultur kan veve seg sammen med psykiske lidelser.

For mer informasjon om studiekrav, vurdering/avsluttende oppgave (eksamen) og læringsutbytte henviser vi til MF vitenskapelig høyskole.

Første samling

Pilar 1 & 2

VITA-modellen og fordypning innen eksistensiell psykoterapi.

 • -Innføring i VITA-modellens fire teoretiske hovedpilarer (ENDREEksistensiell, Narrativ, Dynamisk, Relasjonell og Emosjoner), bakgrunn, utvikling, prinsipper og strategier.
 • Psykoterapiens mandat i møte med eksistensielle og religiøse/livssyns temaer i terapi
 • Identifisere de eksistensielle temaene som er en del av det diagnostiske bildet

Narrativ terapi i et eksistensielt og dynamisk perspektiv.

 

 • Flere perspektiver-  det tapte, det ulevde, det istykker-levde og det oppreiste livet
 •  Konklusjoner om seg selv og andre-patologiske meningsdannelser
 • Narrativt arbeid og følelser og eksistensielle temaer i et generasjons- og familieperspektiver
 • Objekt-relasjoner og tilknytning- i historiefortellinger
 • Språkets betydning, erfaring og uttrykk
 • Benektingsdynamikker

Andre Samling

Pilar 3

Dynamisk-relasjonell terapi. Psykodynamiske prinsipper i VITA-modellen.

 • Sammenheng: selvbilde, foreldrebilder og gudsbilde
 • Indre representasjoner, overgangsobjekt, selvobjekt og tilknytningsobjekt
 • Personlighetsforstyrrelser og forsvarsmekanismer
 •  Eksistensielt perspektiv på depresjon, identitet og personlighetsforstyrrelser og evidens for behandlingen
 • Mangel- vs. konfliktpatologi – ulike overføringer
 • Projektive prosesser og bildeterapi – metaforer og følelser
 • Analytisk-dynamisk gruppeterapi

Tredje samling

Pilar 4

Emosjonenes rolle – affektbevissthet

 • Metaemosjoner: Trospåvirkning, kultur og følelser
 • Affektbevissthet og toleranse for følelser-affektintegrering
 • Affektorganisering – indreobjekter og eksistensielle temaer
 • Fra umoden selvmedlidenhet til moden selvempati
 • Skylden, skammen, sjalusien og ensomhetens fenomenologi
 • Mentalisering og kroppens betydning (sansene)

Fjerde samling

Integrerende strategier

De 3 M’er: Mentalisering, Metarefleksjon og Mindfulness

 • Fremme og identifisere et mentaliserende, eksistensielt og fenomenologisk nært språk
 • Mentalisering, mentaliseringssvikt- hvordan misforståelser oppstår -sjekke ut tolkninger
 • Metarefleksjon forebygge tilbakefall (relapse- prevention faktorer)
 • Utforske Metaforer – i lys av ENDRE prinsippene
 • Mindfulness, utvikling av selvforholdet, konkrete øvelser (MBSR)
 • Tilbake til hverdagen – hverdagsmestring «livssmerten»-følelsesregulering

FEmte samling

Integrasjonsprosessene- caser

Integrasjonsprosesser, dynamiske prosesser- på akse I og akse II nivå

 • Gjennomgang av et terapiforløp – the Case of Olav /Ekspertenes evaluering 
 • Milepæler i et terapiforløp- framdrift-pasientens egen evaluering
 • Diagnosespesifikke utfordringer – eksistensielle -emosjonelle kjernetemaer/prosesser
 • Spesifikke- og fellesfaktorer – innenfor den eksistensielle dynamiske tilnærmingen 
 • Dynamiske prosesser og overføringer i det eksistensielle feltet –
 • Å lede andre faglig-etisk ansvar i tverrfaglig samarbeide

Sjette samling

Kultur og eksistensiell meningsdannelse

Integrasjonsprosesser og kontekster

 • Eksistensiell helse og klinisk religonspsykologi i et flerkulturelt/religiøst/sekulærtsamfunn
 • Eksistensielle perspektiver – migrasjonshelse  (identitet, tilhørighet, flukt, språk, relasjon)
 • Ritualenes betydning-i et eksistensielt-dynamisk perspektiv
 • Kulturformuleringsintervjuet (CFI – DSM-5)
 • Tilknytning og traumebevissthet
 • Språkets rolle-utforske like mye den som har «lik» kulturell bakgrunn-som den som kommer fra annen kulturell og livssynsmessig kontekst (abstinens-regelen)

Syvende samling

Kunnskapsoppsummering og selvivaretakelse

Digitale samlinger

5. september 2024

31. januar2025

23. mai 2025

29. august 2025

05. desember 2025

21. august 2026

Prosessoppgaver mellom samlingene

Det er tilsammen

Avsluttende oppgave/eksamen, mai 2027 (mer informasjon om dette kommer).

Fysiske samlinger

DatoerTimerTema
22. - 24. mai 202424 timerVITA-modellen og fordypning innen
eksistensiell psykoterapi. Teoretiske prinsipper og strategier

Narrativ terapi, språkets betydning, erfaring og uttrykk - benektingsdsynamikker
20. - 22. november 202424 timerDynamisk terapi Relasjonelle prosesser
05. - 07. mars 202524 timerEmosjoner og affektbevissthet
29. - 31. oktober 202524 timerMentalisering, mindfulness og metarefleksjon
04.-06. februar 202624 timerCaser og integrering av modellens prinsipper
28.-30. oktober 202624 timerTverrfaglig samhandling, rolleforståelse, kultur og meningsdannelse, CFI-intervjuet, DSM-5
03.-07. mars 202724 timerKunnskapsoppsummering, risiko, selvirvaretakelse, "what makes us good therapists?"

Annen praktisk informasjon

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15.02.24. Søkere vil få svar innen 15.03.24. Søknad skjer via MF Vitenskapelig høyskole – mf.no

Obs! søknadsfrist er flyttet fra 15. januar til 17. februar og oppstart er forskjøvet fra mars til mai. Programmet forlenges da til mai 2027.

Godkjennelse

Det er søkt om godkjennelse hos  Norsk legeforening og Norsk psykologforening.

Sertifisering

En må ha deltatt på hele utdanningsforløpet og bestått eksamen for å bli sertifisert i VITA-modellen.

Overnatting

Booking av hotell gjøres av deltakerne selv på Comfort Square. Hver kursdato har en egen bookingreferanse som må oppgis ved booking og rommene er reservert fram til én måned før hver kursdato.
Rommene kan bare bestilles ved å ta direkte kontakt med hotellet via epost eller telefon:
Comfort Hotel Square:  +47 51 56 80 00 | co.square@choice.no

Referansekode for bestilling oppgis etter påmelding.

Kontakt oss

Vitamodellen

Irvin D. Yalom

Irvin D. Yalom er professor emeritus i psykiatri ved Stanford University i USA og forfatter av en rekke bøker. Han var veileder i utviklingen av Vitamodellen, og fulgte programmet de første 10 årene.

Han fikk den amerikanske psykiaterforeningens høyeste utmerkelse (The Pfister Award) for sitt profesjonelle møte med pasientenes religiøse tro og livssyn. Selv er han ateist.

Yalom Irvin Reid Yalom
Ana-Maria Rizzuto

Ana-Maria Rizzuto

Ana-Maria Rizzuto er psykoanalytiker og professor emeritus i psykiatri. Hun var en viktig inspirator for dem som formet Vitamodellen.

Hun er verdenskjent for sin dynamisk forankrede eksistensielle terapi og for hvordan hun profesjonelt adresserte tro og livssyn som en del av pasientens lidelse og potensielle ressurser. I 1997 fikk hun den amerikanske psykiaterforenings høyeste utmerkelse (The Pfister Award) for sitt psykoterapeutiske arbeid.

Forelesere

Gry Stålsett

Fagansvarlig for utdanningsprogrammet
Klinisk spesialpsykolog, PhD.

Gry er en av arkitektene bak VITA-modellen. Hun har arbeidet som spesialpsykolog ved Modum Bad i 30 år. Hun veileder psykologer og tverrfaglige team i VITA-modellen både individuell terapi, gruppeterapi og familievernkontorer. Gry tok sin doktorgrad ved psykologisk institutt ved UiO, med tema eksistensiell tilnærming til tilbakevendende depresjoner.  Hun er regnet som en av landets fremste eksperter på skamlidelser.  Gry er i dag fagansvarlig ved Bispehagen samtalesenter og førsteamanuensis i religionspsykologi ved MF vitenskapelig høyskole.

Gry er hovedforeleser og prosess- og praksisveileder for deltakerne ved utdanningsprogrammet.

Øystein Bakkevig

Øystein Bakkevig

Spesialist i allmennmedisin, spesialist i psykiatri.

Øystein er tidligere avdelingsleder og faglig ansvarlig ved VITA-avdelingen på Modum Bad. I dag er han overlege ved BUP Halden, driver egen psykoterapipraksis og er engasjert som samarbeidende spesialist av NAV.

Øystein har i sin praksis særlig vektlagt hvordan livsbelastninger, traumer og negative eksistensielle erfaringer setter seg i kroppen og bidrar til fysisk og psykisk uhelse og sykdom.

Hans bidrag i utdanningen blir innenfor diagnostisk grunnlagsforståelse og i eksistensiell og narrativ terapi. Han vil også gi innsikt i hvordan de ulike delkomponentene i behandlingsmodellen virker sammen for å adressere både symptomer og identitet/personlighetsproblematikk. Øystein har også fokus på pasientens evaluering av egen prosess underveis.

Siri Johns

Siri Johns

Gruppeanalytiker og bildeterapeut.

Siri har vært veileder for VITA-behandlingen i 20 år og flere år for traumevadelingen ved Modum Bad.  Hun var med på å utvikle en analytisk behandlingskultur ved dagavdelingen på Ullevål sykehus. Hun er i dag lærer ved Institutt for gruppeanalyse.

Siri vil undervise i bildeterapi og dynamisk gruppeterapi, personlighetsforstyrrelser og selvpsykologiske perspektiver innenfor VITA-behandlingen. Hun underviser i hvordan pasientens eksistensielle lengsel, forsvar og tro kan veve seg sammen i psykiatrisk symptomdannelse, identitetsproblematik og lidelsestrykk, og hvordan tearapiprosessen reflekteres i bildeterapi og relasjonelle samspill.

Jorid Indset Gravdal

Jorid Indset Gravdal 

Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie med videreutdanning i gruppepsykoterapi.

Jorid er ansatt på Modum Bad, hvor hun har hatt sitt arbeidssted i 27 år. Hun har jobbet med eksistensiell tilnærming både i VITA-avdelingen og i traumeavdelingen.

Jorid vil undervise i praktisk gjennomføring av narrativ gruppe, affektbevissthetsøvelser, rytmen i behandlingen, identifisering av eksistensielle tema, pasientens terapiloggbok, og rollebevissthet i tverrfaglig samarbeid i VITA-programmet.

Kari Halstensen

Kari Halstensen

Psykologspesialist, PhD.

Kari har jobbet som psykologspesialist ved Modum Bad i en årrekke. Hun har blant annet jobbet i VITA-avdelingen, og har her forsket på endringsprosesser i psykoterapi. Hun avla sin doktoravhandling om depressive lidelser og relasjoner til Gud i 2023. Forskningen dokumenterer VITA-modellen som en effektiv og robust behandling mot depresjon.

Kari blir med som gjesteforeleser på temaene objektrelasjonsteori, tilknytningssteori, mentalisering og gudsbilder.

Gjesteforelesere

– Leif Gunnar Engedal

– Bruce Wampold

– Bente Barstad

– Shahram Shaygani