Bispehagen samtalesenter logo

Utdanningsprogram 2023-2025

Eksistensiell dynamisk terapi – en innføring i Vita­modellen

Terapi i et religionspsykologisk perspektiv, basert på teori og praksis fra Vita-programmet.

En videreutdanning for erfarne klinikere, psykologer, psykiatrikere og psykiatriske sykepleiere.

Utdanningen vil gi en fordypning i Vitamodellens teorigrunnlag, strategier og prinsipper. Utdanningen er godkjent som videreutdanning og spesialiseringsprogram.

Første samling

Pilar 1

Vitamodellen og fordypning innen eksistensiell psykoterapi.
 • Innføring i Vitamodellens fire teoretiske hovedpilarer (ENDRE; Eksistensiell, Narrativ, Dynamisk, Relasjonell og Emosjoner), bakgrunn, utvikling, prinsipper og strategier.
 • Identifisere de eksistensielle temaene som er en del av det diagnostiske bildet
 • Dynamisk forankring og utvikling av mentalisering
 • Framtidsperspektivets betydning
 • Relapse-prevention faktorer i et terapiforløp
 • Eksistensielt perspektiv på depresjon, identitet og personlighetsforstyrrelser og evidens for behandlingen

Andre samling

Pilar 2

Narrativ terapi i et eksistensielt og dyamisk perspektiv.

 • Hvordan arbeide med livshistorien fra flere perspektiver
 • Meningsdannelse og konklusjoner om seg selv og andre
 • Narrativer i et generasjonsperspektiv.
 • Tilknytning og traumebevissthet
 • Språkets rolle-utforske metaforer og følelser

Tredje samling

Pilar 3

Dynamisk-relasjonell terapi. Psykodynamiske prinsipper i Vitamodellen.

 • Sammenheng: selvbilde, foreldrebilder og gudsbilde
 • Indre representasjoner, overgangsobjekt, selvobjekt og tilknytningsobjekt
 • Personlighetsforstyrrelser og forsvarsmekanismer
 • Mangel- vs. konfliktpatologi – ulike overføringer
 • Bildeterapi
 • Analytisk-dynamisk gruppeterapi

Fjerde samling

Pilar 4

Emosjonenes rolle – affektbevissthet
 • Metaemosjoner: Trospåvirkning og følelser
 • Affektbevissthet og toleranse for følelser.
 • Affektorganisering – indreobjekter og eksistensielle temaer
 • Fra umoden selvmedlidenhet til moden selvempati
 • Skylden, skammen, sjalusien og ensomhetens fenomenologi
 • Mentalisering og kroppens betydning (sansene)

Femte samling

Integrerende strategier

De 3 M: Mentalisering, Metarefleksjon og Mindfulness

 • Fremme og identifisere et mentaliserende , eksistensielt og fenomenologisk nært språk
 • Mentalisering, mentaliseringssvikt
 • Metarefleksjon forebygge tilbakefall
 • Utforske Metaforer – i lys av ENDRE prinsippene
 • Mindfulness, utvikling av selvforholdet, konkrete øvelser

Sjette samling

Integrasjonsprosessene i terapien

Integrasjonsprosessene i terapien

 • Hvordan arbeide med livshistorien fra flere perspektiver
 • Meningsdannelse og konklusjoner om seg selv og andre
 • Narrativer i et generasjonsperspektiv.
 • Tilknytning og traumebevissthet
 • Språkets rolle-utforske metaforer og følelser

Fysiske samlinger

DatoerTimerTema
29. nov. og 1. des. 202312 timerVitamodellen og fordypning innen
eksistensiell psykoterapi. Teoretiske prinsipper og strategier
6.-8. mars 202418 timerNarrativ terapi
22.-24. mai 202418 timerDynamisk terapi Relasjonelle prosesser
21.-23. aug. 202418 timerEmosjoner og affektbevissthet
20.-22. nov. 202418 timerMentalisering, mindfulness
5.-7. mars 202518 timerCaser og integrering av modellens prinsipper

Digitale samlinger

9. februar 2024
19. april 2024
21. juni 2024
25. oktober 2024
7. februar 2025

Refleksjonsnotat m. samlingene
Eksamensperiode

Eksamen vil bli avholdti uke 20, mai 2025

Annen praktisk informasjon

Fravær

Sertifisering i Vita-modellen krever at man deltar på hele kurset.

Det er kun fravær ved sykemelding, rettsinnkalling og militærtjeneste (eks. repetisjonsøvelse) o.l. som aksepteres som gyldig fravær. Slikt fravær må tas igjen ved alternativt arbeid, i samråd med fagleder for utdanningsprogrammet.

Godkjennelse

Det er søkt om godkjennelse hos Norsk sykepleierforbund, Norsk legeforening og Norsk psykologforening. Følg med på denne siden for fortløpende informasjon om dette.

Overnatting

Booking av hotell gjøres av deltakerne selv på Comfort Square. Hver kursdato har en egen bookingreferanse som må oppgis ved booking og rommene er reservert fram til én måned før hver kursdato.
Rommene kan bare bestilles ved å ta direkte kontakt med hotellet via epost eller telefon:
Comfort Hotel Square:  +47 51 56 80 00 | co.square@choice.no

Referansekode for bestilling oppgis etter påmelding.

Vitamodellen

Irvin D. Yalom

Irvin D. Yalom er professor emeritus i psykiatri ved Stanford University i USA og forfatter av en rekke bøker. Han var veileder i utviklingen av Vitamodellen, og fulgte programmet de første 10 årene.

Han fikk den amerikanske psykiaterforeningens høyeste utmerkelse (The Pfister Award) for sitt profesjonelle møte med pasientenes religiøse tro og livssyn. Selv er han ateist.

er professor emeritus i psykiatri ved Stanford University i USA og forfatter av en rekke bøker. Han var veileder i utviklingen av Vitamodellen, og fulgte programmet de første 10 årene.

Han fikk den amerikanske psykiaterforeningens høyeste utmerkelse (The Pfister Award) for sitt profesjonelle møte med pasientenes religiøse tro og livssyn. Selv er han ateist.

Yalom Irvin Reid Yalom
Ana-Maria Rizzuto

Ana-Maria Rizzuto

Ana-Maria Rizzuto er psykoanalytiker og professor emeritus i psykiatri. Hun var en viktig inspirator for dem som formet Vitamodellen.

Hun er verdenskjent for sin dynamisk forankrede eksistensielle terapi og for hvordan hun profesjonelt adresserte tro og livssyn som en del av pasientens lidelse og potensielle ressurser. I 1997 fikk hun den amerikanske psykiaterforenings høyeste utmerkelse (The Pfister Award) for sitt psykoterapeutiske arbeid.

Les mer om Vita-modellen her:

 • Artikkel fra UiO
 • Vitenskapelig artikkel 2021
 • Vitenskapelig artikkel 2012

 

Forelesere

Gry Stålsett er psykolog med doktorgrad i eksistensiell og psykodynamisk psykoterapi. Hun er en av arkitektene bak Vitamodellen. Hun har veiledet psykologer og tverrfaglige team i Vita modellen både individuell terapi, gruppeterapi og familievernkontorer i en årerekke. Hun er førsteamanuensis i religionspsykologi ved MF vitenskapelig høyskole i Oslo og har vært spesialpsykolog ved Modum Bad i 30 år.

Gry har tatt doktorgrad på eksistensiell tilnærming til tilbakevendende depresjoner og er en av landets fremste eksperter på skam. Stålsett har vært opptatt av og studert skam som
fenomen i flere tiår.

Øystein Bakkevig

Øystein Bakkevig er spesialist i allmennmedisin fram til 2020, spesialist i psykiatri fra 2007, samt kandidat ved Institutt for psyko- terapi.

Han jobbet ved Vitaavd. på Modum Bad 2001 -2010, i årene 2007 – 2010 som leder av avdelingen. Etter noen ytterligere år i allmennpraksis, har han siden 2015 vært overlege ved BUP Halden i tillegg til å drive en liten, egen psykoterapipraksis. Han er også engasjert av NAV som samarbeidende spesialist. Han har i sin praksis vært spesiell opptatt av hvordan livsbelastninger, traumer og negative ek- sistensielle erfaringer setter seg i kroppen og bidrar til fysisk og psykisk uhelse og sykdom.

Siri Johns

Siri Johns er Lærer ved Institutt for gruppeanalyse. Veileder ved Vitabehandlingen i 20 år og flere år veileder for traumeterapeuter.

Vil undervise bildeterapi og dynamisk gruppe behandling, personlighets- forstyrrelser og selvpsykologiske perspektiver innenfor Vita behandlingen der pasientens eksistensielle lengsel, forsvar og tro kan veve seg sammen psykiatrisk symptomdannelse, identitets problematik og lidelsestrykk reflekteres i bildene og relasjonelle samspill. Siri var med å utvikle behandlingskulturen ved dagavdelingen på Ullevål sykehus.

Jorid Indset Gravdal
Jorid Indset Gravdal, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie. I tillegg har hun videreutdanning i gruppepsykoterapi fra Institutt for gruppeanalyse (IGA) og flere kurs i bl.a Mindfulness og Sensorimotorisk psykoterapi. Er i gang med å ta noen studiepoeng på USN i veiledning for praksisveiledere. Største delen av hennes yrkeskarriere har vært tilknyttet Modum Bad, hele 26 år. I ti år jobbet hun i traumeavdelingen med Interpersonlig psykoterapi i gruppe, for pasienter med sosial fobi og depresjon. Fra 2011 jobbet hun i Vitaavdelingen som etter hvert ble en del av Depresjonsavdelingen.
Kari Halstensen

Kari Halstensen Kari Halstensen er konstituert psykologspesialist ved Modum B ads poliklinikk.

Hun har tatt doktorgrad på relasjonelle prosesser i psyko- terapi. Forskningen hennes støt- ter Vita-modellen som en effektiv og robust behandling mot depresjon. Hun blir med som gjesteforeleser på temaene objektrelasjonsteori, tilknytningssteori, mentalisering og gudsbilder.

psykopp logo