Bispehagen samtalesenter logo

Hvorfor samtalegruppe om eksistensielle tema?

En samtalegruppe om eksistensielle tema, har til hensikt å gi deltakerne erfaringer og kunnskaper til å mestre eksistensielle livsutfordringer.

Det å sette ord på tanker og følelser, og å reflektere over disse sammen med andre, har vist seg å være en effektfull metode for å fremme livskvalitet.

Inspirert av 

Bispehagens tilbud om eksistensiell gruppe er inspirert av VITA-programmet ved Modum Bad og av mange års erfaring med utvikling av ledere i AFF v/NHH´s lederutviklingsprogram på Solstrand.

Rammer for gruppen

En eksistensiell gruppe består av 6 – 8 personer som møtes til et avtalt antall gruppemøter for å samtale om grunnleggende livstema.

Deltakere forplikter seg til å delta i et gitt antall møter. Når noen slutter i gruppen kan en ny deltaker tas inn. Det som foregår i gruppen er konfidensielt. Gruppemøtene vil fasiliteres av to gruppeveiledere.

Gruppemøtene kan ved behov legges til tidlig ettermiddag slik at folk som er i jobb kan delta uten å måtte ha fravær fra jobb.

Hvem kan delta?

Selv om en eksistensiell samtalegruppe, slik vi tilbyr i Bispehagen, ikke behandler psykiske diagnoser (f.eks. depresjon, kronisk angst) kan deltakelse i en slik gruppe ha god terapeutisk effekt også for personer med slike diagnoser.

Motivasjonen for å delta kan være ulik for gruppens medlemmer så som:

  • Tapsopplevelser (tap ved dødsfall, skilsmisse, endringer i jobbsituasjon, fra yrkesaktiv til pensjon, endringer knyttet til identitet, psykosomatikk)
  • Spørsmål om liv/død, mening/meningsløshet og ensomhet/alene/isolasjon/fellesskap
  • Tidsavgrensede livskriser med lett psykisk symptomtrykk
  • Tilknytningsproblematikk
 

Her og nå!

I møtene legges det vekt på at tema for gruppesamtalen skal være aktuelle – at de handler om noe som har betydning her og nå. Tema for møtene bestemmes av deltakerne fra gang til gang. Overskriften «Eksistensielle tema» legger føringer for temavalgene. Når det er formålstjenlig kan den som fasiliterer ha korte innlegg med undervisning om tema.

Betydningen av gruppeprosess

En samtalegruppe er en typisk psykososial arena. I gruppemøtene vil det derfor legges vekt på relasjonelle forhold i gruppen og deltakerne vil få innsikt i egne og de andres følelsesmessige reaksjoner. Deltakerne vil også erfare hva det vil si å sette seg inn i den andres sted.

Grunnleggende livstema er ofte egnet til å forstyrre livskvaliteten. Erfaring viser at det hjelper å snakke med noen. En samtale  gruppe om ekstensielle tema vil gi deg denne muligheten.

I grupper er det noen såkalte terapeutiske faktorer som kan virke inn på utbyttet deltakerne har.

  1. Det kan skape håp å møte andre som mestrer situasjonen
  2. Erfaringene i gruppen vil kunne gi en følelse av å være i samme båt. «Jeg er ikke alene om å ha det slik / være slik».
  3. Opplevelsen av å kunne bety noe, bidra med noe som blir viktig for de andre. Den enkle setningen gjelder fortsatt: «Den største gleden du kan ha, det er å gjøre andre glad».
  4. De andre i gruppen kan ha mestringsstrategier og teknikker som hjelper dem når tanker og følelser tar overhånd. Disse kan deltakerne lære av hverandre.
 

Ønsker du å delta? 

Hvis du ønsker å delta i en samtalegruppe om eksistensielle tema, kan du ta kontakt med Stig. 

Pris pr gruppemøte: 480,-

stig@bispehagen.no

mobil:
909 77 950 / 51 99 55 00