Bispehagen samtalesenter logo

Bispehagen – senter for eksistensiell psykoterapi og samtaler

Håp og mening er sentrale faktorer for god framtidshelse. Gjennom seminarer, kurs, terapi og veiledning adresserer vi de allmennmenneskelige eksistensielle livstema; som ensomhet, tilhørighet, frihet, ansvar, skyld og skam.

Livssmerte

Sårbarhet er en del av det å være menneske og vi vil alle i større eller mindre grad erfare oppturer og nedturer gjennom livet. I møte med livssmerten trenger vi å utvikle en eksistensiell beredskap. Vi retter fokus mot ulike former for livssmerte og sorg, – både bearbeidende og fremtidsrettet. Spørsmål og grubling relatert til identitet, livsfaser, jobb eller privatliv, tro eller tap av tro, samliv, verdier og meningen med livet kan gi grobunn for indre uro og angst, opplevelse av tap, ensomhet og nedstemthet, der løsninger er vanskelig å få øye på.

Begrepene håp og mening innebærer komplekse psykologiske, tankemessige og følelsesmessige prosesser. Opplevelsen av håp og mening er sentrale for framtidshelsen og derfor adresserer vi dette og det som kan stenge for opplevelsen, både gjennom opplysning via åpne temabaserte arrangementer og kurs for fagfolk, og mer i dybden, via eksistensiell terapi og i eksistensielt orientert samtale og veiledning.

 

Håp

Situasjonen vi står i kan oppleves håpløs og smertefull, og likevel er håpet der og fortrenger håpløsheten. Håpet gir næring til troen på at det finnes nye muligheter, en forventning om at det skal skje en positiv endring. Håpets psykologi er imidlertid kompleks og må forankres i den enkeltes livsopplevelse.

 

Mening

Det å oppleve mening gir retning i livet og viser seg å være en god beskyttelse og «buffer» for psykisk og fysisk uhelse. Når vonde ting skjer og meningsløshet oppstår, kan vi miste troen på at det finnes en bedre framtid. Det er ikke bare din fortid som betyr noe, men også dine forventninger til framtiden. Å finne en ny vei gjennom det meningsløse, adressere hindringer og finne frem til egne kilder til mening kan gi hjelp til å gjenvinne glede, livslyst og livskraft.

 

Livssynsåpent tilbud

Bispehagen Samtalesenter er en ideell stiftelse som bygger på diakonale grunnverdier. Tilbudet er livssynsåpent og du kan komme uavhengig av religiøs tilhørighet, humanistisk /ateistisk ståsted og kulturell bakgrunn. Uavhengig av hvilken tro eller hvilket livssyn en har, kan opplysning og samtaler om verdiorienteringer, troens psykologi, meningsløshet eller håp være relevant for mange. Søker du derimot selv kristen sjelesorg hos oss vil det kristne fundament for tro, håp og mening kunne utforskes i trygge rammer.

Våre terapaeuter

Anna Melkeråen

Psykologspesialist

Anne Kristin

Anne Kristin Dale Skjold

Psykiater

Anne Berit Mathisen

Anne Berit Mathisen

Trosorientert sjelesørger og veileder (prest)

Gry Stålsett

Fagansvarlig
Spesialpsykolog

Unn Rosenberg

Unn Rosenberg

Arbeidsveileder

Stig Ellingsen

Veileder eksistensielle tema